Konzulární oddělení velvyslanectví

Korunovační 34, 16000 Praha 6 (viz mapa)

Telefon: +(420) 233 375 650 (základní informace)
+(420) 233 374 093 (informační centrům)

Fax: +(420) 233-371-492

e-mail: rusconscz@mid.ru

Úřední hodiny: po - pá 9.00 - 12.00

Vážení žadatelé,

Upozorňujeme že ode dne 18. prosince 2017 se žádosti o získání ruského víza budou zpracovávat na Vízovém centru na nové adrese:
Spálená 14, Praha 1, tel.: +420 228 880 6911
http://www.vfsglobal.com/russia/czech-republic/index.html

Pracovní postupy na konzulárním oddělení Velvyslanectví Ruské federace v České republice se nemění.

POZOR!
OD 15.7.2012 PLATÍ NOVÁ PRAVIDLA PODÁNÍ DOKLADŮ K VYŘÍZENÍ RUSKÝCH VÍZ!

V souladu se Smlouvou mezi SSSR a ČSSR o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních ze dne 12.08.1982 a Protokolem o inventarizaci smluvně-právní základny a platnosti dvoustranných smluv a dohod mezi RF a ČR, který byl podepsán vládou Ruské federace a vládou České republiky dne 18.07.1997, jsou «listiny, které byly na území jedné smluvní strany vyhotoveny nebo ověřeny justičním nebo jiným orgánem nebo zvlášť k tomu zmocněnou osobou v rámci jejich pravomoci a v předepsané formě a byly opatřeny otiskem úředního razítka, se na území druhé smluvní strany používají bez dalšího ověření. To se vztahuje také na listiny občanů, jejichž podpis je ověřen podle předpisů platných na území příslušné smluvní strany. Listiny, které jsou na území jedné smluvní strany považovány za veřejné, mají důkazní moc veřejných listin také na území druhé smluvní strany».

V souladu s výkladem Konzulárního odboru MZV RF ve vztazích mezi Ruskem a Českem legalizace dokumentu či jeho opatření apostilou nejsou vyžadovány.

Pro získání potvrzení o zrušení legalizace k dokumentům, ověřeným českými oprávněnými orgány nebo notáři, je možno se obracet na Konzulární oddělení Velvyslanectví Ruské federace v Praze v úředních dnech od 9 do 12 hodin bez předchozího objednání.


Pokyny pro vyřízení ruských víz
(dle Dohody mezi Ruskou federací a Evropskou unií o zjednodušení vydání víz občanům RF a EU ze dne 1.6.2007)

Všeobecná ustanovení

Vstup občanů EU do Ruska se uskutečňuje na základě víz, pro jejichž získání je nutné se včasně obrátit na jeden z konzulárních úřadů Ruska v Praze, Brně nebo Karlových Varech (podle příslušnosti ke konzulárnímu obvodu).

Vízum se vyřizuje pro každého vstupujícího zvlášt' (s výjimkou dětí zapsaných v cestovním pase rodičů) a platí pro návštěvu konkrétních měst na určitý termín podle pojíštění a pozvání/potvrzení o ubytování.

Víza pro vstup do zemí SNS se vyřizují na konzulárních úřadech příslušných států.

Na hranici se víza nevydávají!!!

Pro občany třetích zemí (mimo státy šengenské zóny): nutno mít povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR více než 90 dnů. V opačném případě je nutné požádat o vízum na ruském konzulárním úřadě v zemi vlastní státní příslušnosti nebo trvalého pobytu žadatele. Konzulární poplatek v případě občanů třetích zemí (mimo státy šengenské zóny) se liší podle občanství. V některých případech je nutno také předložit potvrzení o účelu pobytu v ČR.

Nehledě na počet vstupů nebo termín platnosti víza celková lhůta pobytu cizince na území Ruska nesmí překročit 90 dnů během 180denní lhůty od nabytí platnosti víza.

Lhůta a cena vyřízení víz pro občany EU

Od 1. června 2007 stanovená lhůta vyřízení ruských víz pro občany členských zemí EU je 10 kalendářních dnů. Konzulární poplatek za vystavení víza činí 1020Kč.

Lze vyřídit vízum urgentně za 3 pracovní dny. Konzulární poplatek za zkrácení lhůty vyřízení víza do 3 dnů činí 2030 Kč.

Konzulární poplatek se platí pouze hotově v českých korunách při podání žádosti o vízum.

Důležité informace

Všechnydoklady je možné podávat nejdříve 3 měsíce před odjezdem.

Vízum (datum vstupu a výstupu, počet dnů pobytu, jméno a příjmění latinkou, číslo pasu, datum narození, pohlaví, údaje spolucestujících vepsaných do pasu dětí) je třeba zkontrolovat ihned při vyzvednutí.

Uvedenépožadavky nejsou zcela úplné a v jednotlivých případech může být zapotřebí předložit doplňující dokumenty nebo údaje.

Předložení falešných dokladů nebo dotazníků s nepravdivými údaji vede k zamítnutí výdeje ruskéhovíza.

Ruské pohraniční orgány mají právo zakázat vstup do země bez ohledu na platné vízum, mají-li k tomu jakékoli podstatné důvody.

V konzulárních úřadech se platnost víz neprodloužuje. Pro získání víza na novou lhůtu je nutné předložit znovu komplet dokladů ve stanovené formě.

Seznam dokladů pro vyřízení víza

- Pozvání nebo potvrzení o ubytování (viz Druhy víz, pozvání a potvrzení o ubytování pro jejich vydání);

- Vyplněný, natištěný a osobně podepsaný dotazník: Pozor! Od 15.7.2012 dotažník může být vyplněn a natištěn pouze prostřednictvím speciálního webu Konzulárního útvaru MZV Ruské federace: visa.kdmid.ru);

- Cestovní pas s volnou dvoustránkou pro vízum a s platností nejméně 6 měsíců po ukončení platnosti víza (nebo platností nejméně 1,5 roků od začátku platností víza pro pracovní a studijní víza s možností prodloužení v Rusku);

- Jedno barevné průkazové foto;

- Kopie cestovního pasu (dvoustránka s fotografií);

- Kopiepotvrzení o sjednaném cestovním pojištění, kde musí být uvedeny:

* osobní údaje pojištěné osoby

* doba platnosti pojištění (má být platné po celou dobu platnosti víza)

* územní platnost (území Ruské federace, popř. Evropa, celý svět)

* razítko pojišťovny

Druhy víz, pozvání a potvrzení o ubytování pro jejich vydání

Víza bývají jednovstupová (1 vstup do Ruska, 1x), dvouvstupová (2 vstupy, 2x) a vícevstupová (vice vstupů).

V závislosti na účelu cesty se rozlišují:

- turistická (na voucher a potvrzení o ubytování od ruské cestovní kanceláři; 1x nebo 2x s platností do 30 dnů);

- tzv. “humanitární” (na pozvání za účasti vědecké, kulturní, umělecké nebo sportovní akce; 1x nebo 2x s platností do 90 dnů nebo vícevstupová na 6 až 12 měsíců)

- obchodní (na pozvání právnické osoby; 1x nebo 2x s platností do 90 dnů nebo vícevstupová na 6 až 12 měsíců);

- soukromá (na pozvání fyzické osoby; 1x nebo 2x s platností do 90 dnů);

- studijní (na pozvání školy, university, kurzů; 1x s platností do 90 dnů, někdy s možností prodloužení v Rusku, nebo vícevstupová na 6 až 12 měsíců);

- pracovní (na pozvání zaměstnavatele; 1x nebo vícevstupove)

- tranzitní (cesta přez území RF; 1x nebo 2x s platností do 10 dnů podle jízdenek nebo do 3 dnů podle letenek).

Jednovstupové a dvouvstupové turistické vízum
se vydává na základě originálu nebo kvalitní kopie tzv. turistického voučeru o zaplacení turistických služeb a potvrzení o přijetí zahraničního turisty (potvrzení o ubytování) od ruské cestovní kanceláře s následujícími údaji:

1. jméno, příjmení, datum narození, číslo pasu a státní příslušnost přijíždějícího turisty;

2. datum příjezdu a odjezdu (celkem do 30 dnů);

3. účel cesty (turistika, účelová turistika, autoturistika nebo lovecká turistika.);

4. města návštěvy, místa ubytování (hotely, penziony atd.);

5. platné referenční číslo (MVT) ruské cestovní kanceláře;

6. razítko, datum vystavení a podpis vedoucího ruské cestovní kanceláře (s uvedením jména, příjmení, funkce).

Dvouvstupové turistické vízum se vydává pouze na základě platných dokladů pro vstup do třetí země (např. vízum) a turistického voučeru s uvedeným počtem vstupů «dva».

Jednovstupové, dvouvstupové a vícevstupové obchodní a “humanitární” vízum
se vydává na základě:

originálu pozvánína formuláři migrační služby Ruska. Údaje pozvané osoby, uvedené v pozvání, mají přesně odpovídat pasovým, včětně jména a příjmení napsaných latinkou;

nebo originálu pozvání od ruské právnické osoby, vystaveného na hlavičkovém papíře hostitelské organizace a obsahujícího následující údaje:

o pozvané osobě

1) jméno a příjmení (latinkou – přesně podle pasu)

2) datum narození

3) pohlaví

4) státní příslušnost

5) číslo pasu

6) přesný termín cesty (od, do)

7) účel cesty

8) seznam měst návštěvy

9) počet vstupů

10) jména spolucestujících nezletilých dětí;

o hostitelské právnické osobě

1) úplný název

2) právní adresa

3) jméno a funkce osoby, která podepsala pozvání (pozvání podepisují pouze 4. ředitelé firem a organizací)

5) DIČ

6) oficiální razítko

Závaznou podmínkou pro vystavení vícevstupového vízana základě pozvání na hlavičkovém papíře je kopie ruského víza za stejným účelem, využitého v letošním nebo loním roce!!!

Jednovstupové nebo dvouvstupové soukromé vízum
se vydává na základě:

originálu pozvánína formuláři migrační služby Ruska

nebo originálu pozváníod blízkého příbuzného – občana ČR, který žije na zákonném základě na území RF, obsahujícího:

údaje o pozvaném

1) jméno a příjmení

2) datum narození

3) pohlaví

4) státní příslušnost

5) číslo pasu

6) přesný termín cesty (od do)

7) účel cesty

8) příbuzenské vztahy

9) seznam měst návštěvy

10) počet vstupů

11) jména spolucestujících nezletilých dětí;

údaje o hostiteli

1) jméno, příjmení

2) adresa v Rusku

3) podpis hostitele, ověřený notářem

4) kopie dokumentů matriky, potvrzujících příbuzenské vztahy a kopie povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu zvoucí osoby v Rusku.

Jednovstupové nebo vícevstupové studijní vízum
se vydává ne základě:

originálu pozvánína formuláři migrační služby Ruska

nebo (v případě krátkodobých stáži a výměnných programů) originálu nebo kvalitní kopie pozvání od ruské školy nebo vysoké školy, orazítkovaného a podepsaného rektorem a obsahujícího údaje o zvané osobě:

1) jméno a příjmení

2) datum narození

3) pohlaví

4) státní příslušnost

5) číslo pasu

6) přesný termín cesty (od do)

7) účel cesty (stáž, kurz)

8) seznam měst návštěvy

Jednovstupové nebo vícevstupové pracovní vízum
se vydává pouze na základě originálu pozvání na formuláři migrační služby Ruska.

Jednovstupové nebo dvouvstupové tranzitní vízum
se vydává v případě vlastnictví cestovních dokladů a víza do třetí cílové země.

Tranzitní vízum při cestování leteckou dopravou opravňuje k pobytu v Rusku do 72 hodin (3 dny). Vydává se na základě zaplacených letenek.

Pro tranzitní cestu železnicí se vydává tranzitní vízum na dobu do 10 dní. Vydává se na základě zaplacených jízdenek.

Při tranzitu automobilem se vydává vízum na lhůtu, nezbytnou pro tranzitnejkratší cestou do 10 dnů. Výpočet dané lhůty vychází z denního výkonu dopravního prostředku 500 km. Vydává se na základě kopie dokladů na auto a čestného prohlášení obsahujícího údaje o cestujících a přesnou trasu (města tranzitu).