Zpět

Z briefingu tiskové mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace Marie Zacharovové, 1. srpna 2019

O mezinárodně-právních aspektech svobody projevu názoru a práva člověka na pokojné shromažďování

 

         Všimli jste si asi, že jsme komentovali prohlášení, která byla udělána cestou zahraničněpolitických úřadů různých zemí a tykala se vnitropolitických událostí v Rusku. Během posledního týdne jich nebylo málo. Je obdivuhodné, nakolik citliví jsou naši zahraniční kolegové, pokud jde o naše vnitřní události. Vyjadřovali znepokojení některými momenty volebního procesu v Rusku. Jak je vám známo, komentovali jsme to cestou našich zahraničních úřadů a budeme to takto dělat i nadále. Poskytujeme příslušná vysvětlení, snažíme se je poskytovat tak, aby to bylo pro partnery pochopitelné. Komentáře doplňujeme audio a videomateriály. Připomínáme, jak na tom jsou partneři sami. Vyzýváme, aby se více věnovali vlastní vnitřní politice. Poukazujeme na všeobecně uznaný a zakládající mezinárodně-právní princip nevměšování se do vnitřních záležitostí suverénních států, na to ale mnozí zapomínají. Připomínáme také, že mezinárodní právo, které nikdo nezrušil, vyžaduje od států, aby se zdržovaly veškerých komentářů nebo činů, které by se mohly vyložit jako zmíněné vměšování se.

         S ohledem na to, že se několik zahraničněpolitických úřadů ohlásilo, chtěla bych využit dnešní příležitosti pro vzdělávací minimum našich obzvlášť citlivých partnerů v otázce mezinárodněprávních aspektů volebních procesů a svobody shromažďování. Pokud jde o mezinárodní vztahy, před tím, než učiní nějaká úplně podivná a nešťastná prohlášení mimo realitu, měli by si připomenout, že právě oni se aktivně podíleli na vypracování a schválení těchto mezinárodněprávních dokumentů.          

         Článek 19 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech předpokládá, že využití práva zastávat svůj názor "nese s sebou zvláštní povinnost a odpovědnost. Může proto podléhat určitým omezením.. jaké stanoví zákon a jež jsou nutná k... ochraně národní bezpečnosti nebo veřejného pořádku nebo veřejného zdraví nebo morálky".

         V článku 21 téhož Mezinárodního paktu práva na pokojné shromažďování se předpokládají omezování "v zájmu národní bezpečnosti nebo veřejné bezpečnosti, veřejného pořádku, ochrany veřejného zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných".

         Svým obsahem analogické jsou články 10 Svoboda projevu a 11 Svoboda shromažďování a sdružování Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Ještě k tomu jako doplňující základ pro možná omezení zmíněných svobod, je určen zájem "ochrany pořádku a předcházení nepokojům a zločinnosti".

         Pro naše západní partnery, kteří zejména v poslední době komentují všechno kolem, bych ráda připomněla, že postup realizace Ústavou stanoveného práva svobody pokojného shromažďování upravuje pro občany Ruské federace Federální zákon O shromážděních, mítincích, manifestacích, pochodech a piketách ze dne 19. června 2014. Jeho ustanovení plně odpovídají závazkům naší země v rámci výše uvedených mezinárodních úmluv a paktů.

         Je zvláštně poslouchat výtky od takových zemí jako USA, Velká Británie, Francie, Německo a mnohých jiných, kde vlády rozběsněně "mlátí" vlastní národ, novináře a občany jiných zemí, kteří se jim důvodně či nedůvodně dostali pod ruku. Nemluvě o absenci vyváženosti vlastních činů, pokud se pozoruje rozhánění manifestací v Paříži, Frankfurtu, Fergusonu, Londýně a tak dále. To jsou učitelé!