Zpět

Prohlášení hlav členských států Společenství nezávislých států u příležitosti 80. výročí začátku Druhé světové války

My, hlavy členských států Společenství nezávislých států,

vzdávajíce hold všem obětem, které zahynuli během Druhé světové války v boji proti německému nacismu, jeho spojencům a spolupachatelům: účastníkům bojových akcí států protihitlerovské koalice, partyzánům a členům odboje a podzemních hnutí, obětem holocaustu, nacistického plánu Ost genocidy obyvatelstva Východní Evropy a SSSR a také jiných zločinů spáchaných během války, zdůrazňujíce, že se tato tragédie stala možnou kvůli neschopnosti mezinárodního společenství vytvořit účinný systém kolektivní bezpečnosti a rovněž kvůli zločinné politice uklidňováni agresora, berouce na vědomí univerzální a mezivládní charakter Organizace spojených národů, jež byla založena na konci Druhé světové války v roce 1945, a její mimořádnou odpovědnost za udržování míru a předcházení novým globálním konfliktům, potvrzujíce neměnnou oddanost zásadám a normám mezinárodního práva, cílům a zásadám Charty OSN, které principiálně a jednoznačně posoudily zločiny nacismu, Statutu a Rozsudku mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku, jenž nemá promlčecí lhůtu, a také základním principům Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, který byl podepsán 1. srpna 1975 v Helsinkách, odsuzujíce veškeré pokusy o ospravedlnění a heroizaci nacismu a jeho spolupachatelů, vyzývajíce všechny země světa, aby odpovědně přistupovaly k plnění závazků v otázce zachování památníků, pomníků, pamětních znaků a hřbitovů vojáků, kteří zahynulí při osvobození zemí Evropy a Asie, pamatujíce si na hrůzy Druhé světové války,prohlašujeme následující.

Druhá světová válka se stala nejhorší tragédií XX. století, která si vyžádala životy desítky milionů lidí. Největší humanitární katastrofa v dějinách lidstva byla výsledkem agresivních snah těch, kteří byli přesvědčeni o své rasové nadřazenosti, výjimečnosti a právu samostatně rozhodovat o osudech jiných zemí a národů.

S lítostí zaznamenáváme pokusy o přepisování dějin a jejich falsifikaci. Důsledně a rázně vystupujeme proti veškerým pokusům o ospravedlnění fašismu a jeho hrozných zločinů.

Nebezpečná cesta k novému přerozdělení světa začíná přehodnocováním výsledků Druhé světové války, popíráním zločinů nacismu, bojem s pomníky osvoboditelům, rehabilitací a heroizací nacistických zločinců a jejích spolupachatelů – jak jednotlivců, tak i organizací – kteří se během Druhé světové války dopustili nejzávažnějších zločinů, xenofobií a netolerancí, zahráváním si s přívrženci nacistické ideologie všech druhů.

Není pochyb, že právě Sovětský Svaz za podpory zemí protihitlerovské koalice dosáhl zlomového bodu ve válce s nacismem, zahájil rozsáhlé osvobození evropských zemí od nacismu a zaplatil za to nejvyšší cenu. Nikdy nezapomeneme, že vítězství ve Druhé světové válce a záchrana evropských národů před zotročením a zničením byly dosaženy díky bezprecedentní statečnosti a obětavosti frontových vojáků, partyzánů, účastníků protifašistického odboje a podzemního hnutí, pracujících v týlu, díky sjednocení všech národů Sovětského svazu.

Po uplynutí osmi desetiletí od toho smutného dne znovu vyzýváme k pochopení ponaučení z tohoto tragického období v historii naší civilizace. Vystupujeme za oživení skutečné spolupráce a vzájemného porozumění mezi zeměmi a národy. Vyzýváme, abychom udělali všechno možné pro skutečné sjednocení světa na základě rovnoprávnosti, vzájemné úcty a všeobecně lidských demokratických hodnot.