Velvyslanectví Ruské federace v České republice
Velvyslanectví: Korunovacni 36, Praha 6 - Bubeneč
(+420) 233 374 100, (+420) 233 371 548
/Konzulátu: Korunovacni 34, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, (+420) 233 374 093

Upozorňujeme že ode dne 21. dubna 2021 se žádosti o získání ruského víza budou zpracovávat na Vízovém centru na nové adrese: Spálená 14, Praha 1, tel.: +420 228 880 691 

 

POZOR!

OD 15.7.2012 PLATÍ NOVÁ PRAVIDLA PODÁNÍ DOKLADŮ K VYŘÍZENÍ RUSKÝCH VÍZ!

Vážení žadatelé,

Od 15. července 2012 žádosti o ruské vízum mohou být vyplněny, natištěny a podány na Konzulátě Ruska v Praze POUZE prostřednictvím speciálního webu Konzulárního útvaru MZV Ruské federace. Na žadostí vyplněné a doručené jiným způsobem NEBUDE BRÁN ZŘETEL.

OTEVŘENÍ RUSKÉHO VÍZOVÉHO CENTRA V PRAZE

 

Za účelem zvýšení kvality služeb poskytovaných žadatelům o udělení víza do Ruské federace v konzulárním okruhu VELVYSLANECTVÍ RUSKÉ FEDERACE V ČESKÉ REPUBLICE funguje ruské vízové centrum (Spálená 14, Praha 1 (vstup do vízového centra je z vnitřního areálu budovy)) https://russia-visacentre.com/en/visa/czech-republic/russia

Vízovou anketu je nutné vyplnit elektronicky na stránce: http://visa.kdmid.ru

 

Úkoly centra jsou urychlení a zjednodušení získání víza, vytvoření nejkomfortnějších podmínek pro žadatele, jim pravidel vstupu a pobytu v Ruské federace, kontrola kompletnosti dokladů, jež jsou podkladem pro udělení víza, a také zastoupení zájmů žadatelů v konzulárním úřadu při podání (vyzvednutí) dokumentů jejich jménem.

Rozhodnutí o udělení víza nebo zamítnutí žádosti o vízum, a také vyřízení samotného víza cizincům mimo Ruskou federaci je pouze v kompetenci ruských konzulárních úřadů.

Pro žadatele je zachována možnost přímého podání žádosti o vízum na RZÚ. Daná možnost se uskutečňuje prostřednictvím elektronického přihlášeni k návštěvě přes webové stránky konzulárního úřadu na Internetu. Objednavka osobní návštěvy

Za účelem vyloučení případů podvodu s předregistračním systémem přijímá zahraniční úřad pouze dokumenty těchto osob, jejichž osobní údaje byly zapsány do systému při registraci žádosti. V případě nesouladu informací uvedených v systému s žadateli, jejichž dokumenty se podávají na RZÚ, žádosti nebudou zpracovány. Rezervace v systému jednoho časového úseku pro podání žádosti na RZÚ zajišťuje možnost podání pouze jedné sady dokumentů».

Za služby vízového centra bude účtován fixní servisní poplatek ve výši 700,– Kč. Na rozdíl od konzulárního poplatku, který je převeden přímo Konzulárnímu oddělení Velvyslanectví Ruské federace nebo Generálnímu konzulátu, naleží servisní poplatek vízovému centru. Částka konzulárního poplatku je stanovená dle Dohody mezi Ruskou federací a Evropskou unií o zjednodušení vydání víz občanům RF a EU ze dne 1.6.2007.

Pokud máte stížnosti k práci vízového centra (nízká úroveň služeb, dlouhé fronty, nesprávné chování zaměstnanců apod.) nebo přání týkající se zlepšení práce, zašlete tuto informaci na adresu Konzulárního oddělení velvyslanectví: Korunovační 34, 160 00 Praha 6 – Bubeneč nebo na e-mail: rusconscz@mid.ru. Vaše žádost bude pečlivě zvážena a dostanete vyčerpávající odpověď.

 

Důležité informace

 

Všechny doklady je možné podávat nejdříve 3 měsíce před odjezdem.

Vízum (datum vstupu a výstupu, počet dnů pobytu, jméno a příjmění latinkou, číslo pasu, datum narození, pohlaví, údaje spolucestujících vepsaných do pasu dětí) je třeba zkontrolovat ihned při vyzvednutí.

Uvedené požadavky nejsou zcela úplné a v jednotlivých případech může být zapotřebí předložit doplňující dokumenty nebo údaje.

Předložení falešných dokladů nebo dotazníků s nepravdivými údaji vede k zamítnutí výdeje ruskéhovíza.

Ruské pohraniční orgány mají právo zakázat vstup do země bez ohledu na platné vízum, mají-li k tomu jakékoli podstatné důvody.

V konzulárních úřadech se platnost víz neprodloužuje. Pro získání víza na novou lhůtu je nutné předložit znovu komplet dokladů ve stanovené formě.

 

Seznam dokladů pro vyřízení víza

 

Pozvání nebo potvrzení o ubytování (viz Druhy víz, pozvání a potvrzení o ubytování pro jejich vydání);

– Vyplněný, natištěný a osobně podepsaný dotazník: Pozor! Od 15.7.2012 dotažník může být vyplněn a natištěn pouze prostřednictvím speciálního webu Konzulárního útvaru MZV Ruské federace: visa.kdmid.ru);

Cestovní pas s volnou dvoustránkou pro vízum a s platností nejméně 6 měsíců po ukončení platnosti víza (nebo platností nejméně 1,5 roků od začátku platností víza pro pracovní a studijní víza s možností prodloužení v Rusku);

– Jedno barevné průkazové foto; Základní požadavky pro fotografie na vízových žádostech: fotka má být barevná, čistá, zřetelná a kontrastní; 35/45 mm; vytištěná na kvalitním papíru na světlém pozadí; nesmí být starší než 6 měsíců, má být udělaná zepředu, má zřetelně zobrazovat oči a obličej na obou stranách od horní části hlavy až po horní část ramenou; obličej má zaujímat 70-80 % plochy fotky; žadatel na fotce má být zobrazen bez pokrývky hlavy, má se dívat dopředu, ústa zavřená, obličej nesmí být přikrytý vlasy.

Kopie cestovního pasu (dvoustránka s fotografií);

Kopiepotvrzení o sjednaném cestovním pojištění, kde musí být uvedeny:

* osobní údaje pojištěné osoby

* doba platnosti pojištění (má být platné po celou dobu platnosti víza)

* územní platnost (území Ruské federace, popř. Evropa, celý svět)

* razítko pojišťovny

 

Druhy víz, pozvání a potvrzení o ubytování pro jejich vydání

 

Víza bývají jednovstupová (1 vstup do Ruska, 1x), dvouvstupová (2 vstupy, 2x) a vícevstupová (vice vstupů).

V závislosti na účelu cesty se rozlišují:

– turistická (na voucher a potvrzení o ubytování od ruské cestovní kanceláři; 1x nebo 2x s platností do 30 dnů);

– tzv. “humanitární” (na pozvání za účasti vědecké, kulturní, umělecké nebo sportovní akce; 1x nebo 2x s platností do 90 dnů nebo vícevstupová na 6 až 12 měsíců)

– obchodní (na pozvání právnické osoby; 1x nebo 2x s platností do 90 dnů nebo vícevstupová na 6 až 12 měsíců);

– soukromá (na pozvání fyzické osoby; 1x nebo 2x s platností do 90 dnů);

– studijní (na pozvání školy, university, kurzů; 1x s platností do 90 dnů, někdy s možností prodloužení v Rusku, nebo vícevstupová na 6 až 12 měsíců);

– pracovní (na pozvání zaměstnavatele; 1x s platností do 90 dnů s možností prodloužení v Rusku nebo vícevstupová na 6 až 12 měsíců);

– tranzitní (cesta přez území RF; 1x nebo 2x s platností do 10 dnů podle jízdenek nebo do 3 dnů podle letenek).

– služební (na pozvání na služební cestu do státních podniků ČR na území RF; 1x nebo 2x s platností do 90 dnů nebo vícevstupová na 6 až 12 měsíců);

 

Jednovstupové a dvouvstupové turistické vízum

 

se vydává na základě originálu nebo kvalitní kopie tzv. turistického voučeru o zaplacení turistických služeb a potvrzení o přijetí zahraničního turisty (potvrzení o ubytování) od ruské cestovní kanceláře s následujícími údaji:

1. jméno, příjmení, datum narození, číslo pasu a státní příslušnost přijíždějícího turisty;

2. datum příjezdu a odjezdu (celkem do 30 dnů);

3. účel cesty (turistika, účelová turistika, autoturistika nebo lovecká turistika.);

4. města návštěvy, místa ubytování (hotely, penziony atd.);

5. platné referenční číslo (MVT) ruské cestovní kanceláře;

6. razítko, datum vystavení a podpis vedoucího ruské cestovní kanceláře (s uvedením jména, příjmení, funkce).

Dvouvstupové turistické vízum se vydává pouze na základě platných dokladů pro vstup do třetí země (např. vízum) a turistického voučeru s uvedeným počtem vstupů «dva».

 

Jednovstupové, dvouvstupové a vícevstupové obchodní a “humanitární” vízum

 

se vydává na základě:

originálu pozvánína formuláři migrační služby Ruska. Údaje pozvané osoby, uvedené v pozvání, mají přesně odpovídat pasovým, včětně jména a příjmení napsaných latinkou;

nebo originálu pozvání od ruské právnické osoby, vystaveného na hlavičkovém papíře hostitelské organizace a obsahujícího následující údaje:

o pozvané osobě

1) jméno a příjmení (latinkou – přesně podle pasu)

2) datum narození

3) pohlaví

4) státní příslušnost

5) číslo pasu

6) přesný termín cesty (od, do)

7) účel cesty

8) seznam měst návštěvy

9) počet vstupů

10) jména spolucestujících nezletilých dětí;

o hostitelské právnické osobě

1) úplný název

2) právní adresa

3) jméno a funkce osoby, která podepsala pozvání (pozvání podepisují pouze 4. ředitelé firem a organizací)

5) DIČ

6) oficiální razítko

Závaznou podmínkou pro vystavení vícevstupového vízana základě pozvání na hlavičkovém papíře je kopie ruského víza za stejným účelem, využitého v letošním nebo loním roce!!!

 

Jednovstupové nebo dvouvstupové soukromé vízum

 

se vydává na základě:

originálupozvánína formuláři migrační služby Ruska

nebo originálu pozváníod blízkého příbuzného – občana ČR, který žije na zákonném základě na území RF, obsahujícího:

údaje o pozvaném

1) jméno a příjmení

2) datum narození

3) pohlaví

4) státní příslušnost

5) číslo pasu

6) přesný termín cesty (od do)

7) účel cesty

8) příbuzenské vztahy

9) seznam měst návštěvy

10) počet vstupů

11) jména spolucestujících nezletilých dětí;

údaje o hostiteli

1) jméno, příjmení

2) adresa v Rusku

3) podpis hostitele, ověřený notářem

4) kopie dokumentů matriky, potvrzujících příbuzenské vztahy a kopie povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu zvoucí osoby v Rusku.

 

Jednovstupové nebo vícevstupové studijní vízum

 

se vydává ne základě:

originálu pozvánína formuláři migrační služby Ruska

nebo (v případě krátkodobých stáži a výměnných programů) originálu nebo kvalitní kopie pozvání od ruské školy nebo vysoké školy, orazítkovaného a podepsaného rektorem a obsahujícího údaje o zvané osobě:

1) jméno a příjmení

2) datum narození

3) pohlaví

4) státní příslušnost

5) číslo pasu

6) přesný termín cesty (od do)

7) účel cesty (stáž, kurz)

8) seznam měst návštěvy

 

Jednovstupové nebo vícevstupové pracovní vízum

se vydává pouze na základě originálu pozvání na formuláři migrační služby Ruska.

 

Jednovstupové nebo dvouvstupové tranzitní vízum

se vydává v případě vlastnictví cestovních dokladů a víza do třetí cílové země.

Tranzitní vízum při cestování leteckou dopravou opravňuje k pobytu v Rusku do 72 hodin (3 dny). Vydává se na základě zaplacených letenek. „Electronic ticket“ je potřeba nechat orazítkovat od letecké společnosti nebo turistické kanceláře, která jej vyřízovala.

Pro tranzitní cestu železnicí se vydává tranzitní vízum na dobu do 10 dní. Vydává se na základě zaplacených jízdenek.

Při tranzitu automobilem se vydává vízum na lhůtu, nezbytnou pro tranzit nejkratší cestou do 10 dnů. Výpočet dané lhůty vychází z denního výkonu dopravního prostředku 500 km. Vydává se na základě kopie dokladů na auto a čestného prohlášení obsahujícího údaje o cestujících a přesnou trasu (města tranzitu).